I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og detaljprosjektering av overvannsløsninger i utbyggingsprosjekter samarbeider vi med utbyggere, totalentreprenører, rådgivende ingeniører og andre om å finne frem til praktiske løsninger for håndtering av overvann. Bassert på vår kompetanse og erfaring, kan vi gi gode innspill. Vi prosjekterer ikke selv; det overlater vi til rådgivende ingeniører. Om ønskelig kan vi være med hele veien fra planleggingsstadiet til drift og vedlikehold.

Muligheten for å oppnå gode løsninger for håndtering av overvann er erfaringsvis større jo tidligere i prosessen disponering av overvann blir diskutert. I en tidlig fase av regulering eller utbygging kan våre innspill til praktisk overvannsdisponering benyttes av byggherre, prosjekterende ingeniør eller totalentreprenør benyttes til å dokumentere forslag til overvannsløsning, og som grunnlag for detaljprosjektering.

Storm Aqua er sertifisert som BREEAM rådgiver og vi kan derfor bidra i kvalifiseringsprosesser dersom det skulle være ønskelig.

I våre innspill til praktisk overvannsdisponering har vi mulighet til å adressere følgende tema:

A. Bakgrunn

 • Beskrivelse av terreng, tomtens beskaffenhet, reguleringsbestemmelser og utbygging.

B. Vurdering av oppgaver

 • Potensielle flomkilder, avrenningsmønster og risiko.
 • Potensielle forurensningskilder og risiko.
 • Mulighet for utnyttelse av regnvann, gråvann og behandlet vann.
 • Dimensjonerende forhold, som nedbørsmengde, fremmedvann, havnivå etc.

C. Prøvetaking og måling

 • Infiltrasjonstester og sikteprøver.
 • Måling av grunnvannsstand og variasjoner over tid.

D. Forslag til tiltak

 • Dempingstiltak ved risiko for flom.
 • Rensetiltak ved risiko for forurensning.
 • Utnyttelse av gråvann og behandlet vann.
 • Håndtering av overvann ved hjelp av ulike verktøy, herunder grønne tak, grønne veger, infiltrasjon, fordrøyning, rensing og flomveier.
 • Drift og vedlikehold.
 • Andre faktorer som for eksempel måling og dokumentasjon, utbyggingen eller bygget som læringsressurs, miljøtiltak.

Ideforslaget vil kunne brukes direkte i plan- og søknadsprosesser.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.