Måling og dokumentasjon

Måleprosjekt

Storm Aqua bistår med målinger av grunnvannstand, nedbør og vannmengde, samt instrumentering av testprosjekt og -felt.

Måling av infiltrasjonsegenskaper

For å kunne avgjøre om infiltrasjon er en aktuell måte å håndtere overvannet på, gjennomfører vi målinger av grunnens evne til infiltrere overvann.

Måling av nedbør og variasjoner i grunnvannsstand

Vi tilbyr måling og dokumentasjon av nedbørsmengde og påfølgende variasjoner i grunnvannsnivå. Dette forteller noe om det tilgjengelige infiltrasjonsvolum.

Måling av vannføring og vannivå inn/ut av et område eller system

Vi tilbyr måling og dokumentasjon av vannmengde inn/ut av et område samt nivå i vannbassenger eller systemer. Dette forteller noe om funksjonen til overvannssystemer.

Måling av sedimentnivå

Vi arbeider med å utvikle en løsning for måling og dokumentasjon av sedimentnivå i overvannssystemer. Dermed kan nødvendig vedlikehold foretas på en kostnadseffektiv måte.