Her er et faktaark som beskriver hvordan Storm Aqua bidrar med med måling og dokumentasjon av infiltrasjonsegenskaper.

For å kunne infiltrere overvann til grunnen, er det nødvendig at grunnen har en viss infiltrasjonskapasitet. Vi tilbyr å gjennomføre måling av infiltrasjonsegenskaper i infiltrasjonsflaten. Målingen utføres ved hjelp av et infiltrometer og en standardisert metode for å måle permeabilitet og dermed infiltrasjonsevne til grunnen. Vi har spesialkonstruert måleutstyr slik at vi blant annet er selvforsynt med vann og kan foreta flere tester samtidig.

Infiltrasjonsmålinger kan foretas på to tidspunkter i et utbyggingsprosjekt

  • På et tidlig stadie for å få en indikasjon på til hvilken grad grunnen kan utnyttes til infiltrasjon
  • Når traubunnen er ferdig opparbeidet for å få et prosjekteringsgrunnlag for hvor mye av overvannet som kan infiltreres til grunnen.

For alle våre måleprosjekt, lagrer vi data i vår database og vi skreddersyr datauttrekk i form av plot og datatabeller for videre analyse.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.