Storm Aqua kan bidra med måling og dokumentasjon av nedbør og variasjoner i grunnvannsnivå

Dersom grunnen på et utbyggingsområde består av løsmasser, kan infiltrasjon være en mulig strategi for å disponere overvannet. Beliggenheten av grunnvannsspeilet forteller noe om muligheten for infiltrasjon. Avstanden mellom overflaten og grunnvannsspeilet utgjør infiltrasjonsvolumet og er et viktig parameter for prosjektering av overvannsløsning. Det bør være avstand mellom bunnen av infiltrasjons / fordrøyningssystem og grunnvannet for optimal funksjon.

Dersom grunnvannsspeilet står høyt hele eller deler av året, eller dersom det er dårlig kommunikasjon langs grunnvannsspeilet, vil det gi begrensninger på infiltrasjonsvolumet og redusere effekten av et planlagt overvannssystem.

Vi kan tilby å sette opp utstyr og gjennomføre måling av nedbør og variasjon i grunnvannsstand over en tidsmessig avgrenset periode. Det vil gi et verdifult grunnlag for design og konstruksjon av optimale løsninger.

For alle våre måleprosjekt, lagrer vi data i vår database og vi skreddersyr datauttrekk i form av plot og datatabeller for videre analyse.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.