Storm Aqua kan bidra med måling og dokumentasjon av vannmengde inn og ut av et område eller et system og eventuelle endringer i vannivå.

Dimensjonerende nedbør, avrenningsareal samt eventuelt fremmedvann avgjør vannmengdene som skal disponeres. Dette kan beregnes eller modelleres. For å kalibrere modellene med virkelige data, kan det være nødvendig å foreta målinger av vannmengde som strømmer inn på eller ut av et område eller i et system. Vi kan sette opp utstyr og foreta måling og rapportering av dette. Utplassering av nivåmålere koplet med varsling kan også være en god forsikring.

I mange tilfeller vil avrenning fra overvannssystemer eller drensledninger foregå til enten til åpne kanaler og bekker eller lukkede rør. For å unngå tilbakeslag i rør og ledninger er det viktig å ha tilstrekkelig avrenningskapasitet og åpne løp for overvannet. Vi kan også tilby måling av avrenningen fra et overvannssystem.

For alle våre måleprosjekt, lagrer vi data i vår database og vi skreddersyr datauttrekk i form av plot og datatabeller for videre analyse.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.