Nyheter

Test- og demonstrasjonsfelt; et levende utendørs klasserom

Produktutvikling kan være krevende. En skal skape nye produkt og systemer som løser eksisterende og i noen tilfeller kommende problem. I tillegg skal en bygge opp erfaring. Dette skal introduseres til potensielle kunder.

Forsker på vinterdrift av grunne overvannsløsninger

Skjæveland Gruppen har investert betydelige summer i et testfelt i Sandnes, hvor en blant annet forsker på og dokumentere grunne overvannsløsninger. Nedbør er det nok av på Vestlandet, og resultatene er lovende. Men det er ikke initiativtagerne fornøyd med.

Masteroppgave på Alma regnbed

For ett år siden ble det gjennomført en bacheloroppgave for å demonstrere funksjonen og teste sammensetningen av vekstmedie til Skjævelands prefabrikkerte Alma regnbed. Nå arbeider sivilingeniørstudent Dennis Kliewer på en masteroppgave hvor han utvikler beregningsmodell og kalibrerer funnene.

Deler erfaring med de unge

Fra tid til annen møter Storm Aqua skoleelever for å lære dem om konsekvensene av klimaendringer og løsninger for å håndtere disse.

Permeable betongdekker – konferanse i Korea

Skjæveland Gruppen, ved Multiblokk og Storm Aqua, deltok nylig på den tolvte internasjonale konferansen for betongdekker, ICCBP 2018.

Prosjekteringsbistand fra Storm Aqua

Krav om infiltrasjon og fordrøying av tak- og overflatevann i åpne anlegg innenfor planområdet, skapte utfordringer for en utbygger i Sandnes. Takket være prosjekteringsbistand fra Storm Aqua er prosjektet realisert.

Bedre varsler om nedbørshendelser

Det arbeides med å utvikle verktøy som vil gi langt mer presise prognoser for ekstremnedbør og værhendelser i Norge. Dette kan bidra til bedre dimensjonering av overvannssystemer og annet flomforebyggende arbeid.

Dette var Klimatilpasningsdagene 2018

Vi ble kjent med nye prosjekt, med valgene som blir tatt underveis i prosjekteringer, med verktøy for overvannshåndtering og innovasjonsprosesser. Vi møtte landskapsarkitekter, VA-ingeniører, kommuner, konsulenter, representanter for leverandører og flere andre faggrupper.

Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst.

Nå har de startet!

Klimatilpasningsdagene 2018 byr på om lag 30 foredrag over høyaktuelle tema, foredragsholdere og ekskursjoner, samt et velregissert og populært kveldsarrangement med innlagt omvisning.

Overvannsdisponering; fra teori til gjennomføring

Deltakerne på Klimatilpasningsdagene vil få innsikt i konkrete erfaringer, kunnskap om prosjekt som skal gjennomføres og lærer om løsninger som gjør det mulig å disponere overvann i et endret klima.

Klimatilpasningsdagene; økt kunnskap, de nyeste løsningene og bredere kontaktnett

Klimaet har alltid skapt utfordringer, men med de veldige klimaendringene vi nå opplever blir ekstremtilstandene enda mer ekstreme. Utfordringene blir større både når det gjelder for mye vann, vann på avveie og vannmangel. Alt henger sammen.

Nyhetsbrevet; Bli med oss videre!

Hver annen uke sender vi ut nyhetsbrev med tidsaktuelle artikler.

Samskaping for bærekraftige løsninger i nytt klima

I Stavanger møttes sentrale aktører for å snakke om konkrete handlinger som gjøres og kan gjøres for å tilpasse byer til en ny virkelighet, forårsaket av klimaendringer. Blant de inviterte var Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua.

Klimatilpasningsdagene; med Klima 2050 på laget

Klima 2050 har deltatt på Klimatilpasningsdagene tidligere. I år får senteret en aktiv rolle på arrangørsiden.

Påmelding til Klimatilpasningsdagene 2018

Under finner du påmeldingsskjemaet til «Klimatilpasningsdagene 2018.» De arrangeres onsdag 12. september og torsdag 13. september 2018 i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. I år arrangeres Klimatilpasningsdagene i samspill med Klima 2050. Vi ser frem til å ønske dere velkommen!

Effektiviserte infiltrasjonsmålinger

«Det er vår konklusjon at det undersøkte området vil egne seg godt for lokal håndtering av overvann ved hjelp av infiltrasjon. Vi mener det kan være mulig å infiltrere det meste av overvannet lokalt på tiltaksområdet med intet eller begrenset utslipp til offentlig nett.»

Interessert i overvannshåndtering for kommunal veg?

Under Kommunevegdagene, arrangert av Norsk Kommunalteknisk Forening, belyser Per Møller-Pedersen temaet overvannshåndtering i forbindelse med kommunal veg.

Klimatilpasningsdagene - ny mulighet i september!

Onsdag 12. september og torsdag 13. september 2018 arrangerer vi for tredje gang «Klimatilpasningsdagene». Vi fortsetter vårt arbeid for å spre kunnskap om praktiske løsninger for disponering av overvann.

Bygg trygge vannveier – FØR flommen kommer

Like sikkert som våren, er varslene om fare for flom. Med klimaendringene er utfordringene aktualisert og forverret. Men det finnes allerede noen løsninger i markedet.

Klima 2050; Pilotprosjekt for fremtiden

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050.

Funksjonelt og drenerende industristeinsdekke

Fremfor å asfaltere sin nye oppstillingsplass, valgte Tine meierier å dekke arealet med permeabel industristein av betong. Det gir et flatt og tørt dekke med ekstrem toleranse for punktbelastning.

Landskapsarkitektens valg

Asplan Viak hadde ansvaret for utformingen av uteområdet ved Havnespeilet i Sandnes sentrum. Føringene fra kommunen var blant annet permeabelt dekke.

Overvann, som ressurs og utfordring

«Overvann er en ressurs», sa senioringeniør Kirsten Vike i et foredrag på Klimatilpasningsdagene i august 2017. Senhøsten 2013 beskrev hun hvorfor det ville bli nødvendig å ta i bruk mulige tilleggsløsninger som grønne tak, regnbed og trær, for å redusere nedbørsmengden som skal ledes vekk via rør i Sandnes sentrum.

Anlegg for rensing av vegvann

Fylkesveg 505 bygges nå ut. Vegvannet skal ledes til Figgjoelva, men må først renses. Etter innspill fra Storm Aqua modifiseres et nedgravd sedimentasjonsbasseng til et storstilt testanlegg for rensing av vegvann.

Klimatilpasningsdagene 2018!

Under finner du påmeldingsskjemaet til «Klimatilpasningsdagene 2018.» De arrangeres onsdag 12. september og torsdag 13. september i fremtidsrettede fasiliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Vi ser frem til å ønske dere velkommen!

Prosjekteringsbistand til konsulenter

Jærconsult fikk i oppdrag å prosjektere VVA-planen for en blokk, hvor det i reguleringsplanen var slått fast at all nedbør skal håndteres på egen grunn. Da ba de om innspill fra Storm Aqua.

LOD beskrevet nesten uten ord

En forutsetning for utbyggingen av fotballhallen Stangeland Arena var at overvannet ble håndtert på egen tomt.

Da det riktige var V-fall og Qmax Storm

– I dette prosjektet er det innlysende at vi har alt å vinne på å legge Qmax Storm midt i veien, og å etablere sentrumsgatene som mulige flomveier.

Det barna ikke vet – et forsøksprosjekt i skoleveien

Sandnes kommune har, i samarbeid med andre, i flere år arbeidet for å utvikle nye, trygge og effektive løsninger innen overvannsdisponering. Et villere og våtere klima vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er spesielt utsatt.

Fant nytt funksjonelt vekstmedium for prefabrikkerte regnbed

Regnbed kan både fordrøye og rense overflatevann, forutsatt at vekstmediet er riktig. Temaet er gransket i flere forsøk, nå også i et prosjekt med positivt resultat i regi av Storm Aqua og Skjæveland.

Levende vann, bymiljø og blå-grønn trivsel!

Vi må bort fra oppfatningen om at vann er et problem. Vann er en enestående ressurs, og vi er i hovedsak velsignet med det i rikelige mengder. Det er de tradisjonelle måtene våre for å håndtere overvann på som må endres.

Veivannhåndtering i myrområde

Fra Storm Aqua fikk Statens vegvesen løsningen på å håndtere overvannet fra en fire kilometer lang veistrekning, i et myr-utsatt område, uten offentlig overvannsledning.

Betongdekke i miljøgater - Slik fikk Lyngdal økt handel

– Det eneste som sank var gjennomgangstrafikken! Utbruddet fra Roy Fredbo er svaret på vårt spørsmål om resultatet av den omfattende oppgraderingen i Lyngdal sentrum.

Med I-Front på besøk

I-Front er et klimatilpasningsnettverk som består av elleve av de største byene i landet. I går og i dag deltar representanter fra kommunene, sammen med representanter fra Miljøverndirektoratet, på I-Front-samling i Stavanger-Sandnes.

Kreative løsninger, kommuner og konsulenter om overvann

Er tittelen på en artikkel i siste utgave av VAnytt. Temaet ble nylig drøftet på et seminar om overvannsproblematikk i regi av Norsk Vannforening. Der ble det vist en rekke eksempler til hvordan en kan løse utfordringene.

Redusert kostnad og spart tid med grunn separering

På bakgrunn av prosjekt Storm Aquas har arbeidet med kan vi trygt slå fast at grunne overvannssystem kan benyttes både på nye prosjekt og rehabilitering.

På taket; samspill om nye urbane uterom

Heidi Borgersen, daglig leder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS, har et brennende engasjement for god utnyttelse av takarealer i byene og har bred erfaring fra dette arbeidet. Gjennom tverrfaglig samarbeid og i møter med andre, utvikles enda bedre løsninger.

Landskapsarkitektur, tak og nye overvannsløsninger

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS utarbeider plan for uteområde og overvannshåndtering på prosjektet Anker Studentboliger i Oslo. Kommunale begrensninger, eksisterende bebyggelse og utfordrende grunn fordrer en bred løsning for disponeringen av overvannet.

Byggefelt med åpne vannveier

Lokal infiltrasjon er gått fra å være en alternativ løsning for overvannshåndtering til å bli et krav. Sandnes kommune krever lokal overvannshåndtering, basert på infiltrasjon i planområdet.

Grunt overvannsnett i vernet bydel

Det graves i «Posebyen.» Denne gamle bydelen, som består av husene som sto igjen etter den andre bybrannen i Kristiansand, får nytt vann- og avløpssystem.

Klimatilpasningsdagene 2017; her er presentasjoner fra konferansen

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, samlet 150 representanter fra ca. 60 ulike virksomheter.

Herlighetsfaktorer og muligheter

Årets møteplass for praktiske løsninger, Klimatilpasningsdagene 2017, er over. Vi har lært, blitt inspirert og sett nye muligheter. To begrep kommer til å henge igjen; «herlighetsfaktor» og «separering heavy pluss.»

Alle snakker om været – Storm Aqua gjør noe med det!

Vi må tilpasse oss en ny klimatisk virkelighet. Bygg.no har skrevet en artikkel om Storm Aqua og selskapets arrangement Klimatilpasningsdagene 2017.

Urbane uterom; fordrøyende tak som fungerer

I «alle år» har takvann blitt ledet til bakken eller overvannsnettet via takrenner- og rør. Klimaendringene gjør at vi trenger å utvikle nye løsninger. Skjæveland Gruppen, ved Storm Aqua, deltar i et forsøksprosjekt hvor målet blant annet er å forsinke vannets vei ned fra hustaket og ned i grunnen.

Les Eureka!

Forsommerens utgave av Eureka er klar!

Klimatilpasningsdagene 2017

«Praktiske løsninger for overvannshåndtering» er hovedtemaet på konferansen som samler fagfolk fra hele landet til to lærerike og inspirerende dager.

Lekkert i Lyngdal!

Sentrum av Lyngdal er oppgradert. Høy estetikk, varig kvalitet og tilnærmet full lokal infiltrasjon var førende krav.

Flerfunksjonelle murelement; Flettemuren

Elementene som benyttes i Flettemuren ble opprinnelig utviklet til forstøtning og murer. Etter en videreutviklingsprosess kan de nå benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap til fordrøying og rensing av overvann.

Kommunalteknikk: Bærekraftige og robuste overvannsløsninger i Sandnes

Sandnes kommune og Skjæveland Cementstøperi har i perioden 2015 - 2016 gjennomført et utviklingsprosjekt for å finne gode overvannsløsninge for utbygging i områder utsatt for oversvømmelser. Prosjektet fikk bred omtale i media, inklusiv en lang artikkel i Kommunalteknikk nr. 11 i 2014. Her er en rykende fersk oppdatering!

Overrislingsanlegg for permeable dekker

Per Møller Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, presenterer permeable dekker i en ny film.

Permeable dekker og frost

Går det? Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader.

Storm Aqua – Et tilbakeblikk på 2016

Når vi nå nærmer oss årsskiftet, er det naturlig å se tilbake på året som gikk. Året har hatt mange milepæler, hvorav to er spesielt viktige. Disse har bidratt til at Storm Aqua og Skjæveland Gruppen virkelig er kommet på overvannskartet i Norge.

Se prosjektfilm om Hermod Teigen!

På Foss Eikeland er et industriområde anlagt med full lokal infiltrasjon av overvann og ingen utslipp til offentlig nett.

Storm Aqua: en samspillpartner innen vannutfordring også i nord

Som så mange andre kommuner, har Tromsø utfordringer innen overvann. I nord får klimaendringene en ekstra effekt fordi infrastrukturen også skal å takle store nedbørsmengder midtvinters, på frossen bakke, is og snø.

Prosjektfilm fra Stangeland Arena!

Her er en film som viser hele prosjektet

Sig. Halvorsen hevet kompetansen

Sig. Halvorsen, distriktets ledende rørleggerfirma med over 65 år i bransjen, er en totalleverandør av rørleggertjenester. Med krevende kunder har Sig. Halvorsen bygget opp en solid ingeniørstab, der prosjektering er en betydelig og viktig del. Av den grunn har de deltatt på et miniseminar om overvannsdisponering hos Storm Aqua.

Et grå-blått forskningsprosjekt på taket

I alle år har løsningen for takvann vært å få vannet vekk fra taket så fort som mulig. Nå har Skjæveland Gruppen vært med på å etablere et grå-blått tak, hvor målet både er å utvikle et brukstak og å tidsforsinke vannet på taket.

Alt overvannet håndteres på tomten

Overvannsløsningen for Stangeland Arena ble utviklet ut fra tre hovedformål: Alt overvann skal håndteres lokalt på tomten, overvannsløsningen skal være grunn og overvannsløsningen skal være et utstillingsvindu.

Ny, innovativ, overvannshåndtering i Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet. Når den er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Presentasjoner fra konferansen, 2016 Klimatilpasningsdagene

Klimatilpasningsdagene i Sandnes ble arrangert for første gang 25. og 26. august 2016, på Hotel Residence. Rundt 120 personer deltok på konferansen. Hovedtemaet, praktiske løsninger for overvannshåndtering, ble belyst gjennom presentasjoner knyttet til ulike områder. Herunder finnes en oversikt over presentasjonene samt en lenke til presentasjonsfoilene:

Robuste og blågrønne løsninger

«Robuste og bærekraftige lokalsamfunn i Norge» er tittelen på en fagdag NIBIO Bærheim gjennomførte i september. Storm Aqua deltok på arrangementet hvor blå-grønne løsninger var et vesentlig tema.

Meld deg på et miniseminar om overvannshåndtering

Storm Aquas faglige miniseminar om overvannshåndtering har vist seg å være så populære at Storm Aqua arrangerer månedlige miniseminar ut året. Benytt sjansen og meld deg på nå.

Konsentrat fra Klimatilpasningsdagene 2016

I løpet av Klimatilpasningsdagene i Sandnes, i august 2016, ble praktiske løsninger for overvannshåndtering belyst gjennom 24 foredrag og omvisninger på 3 lokasjoner.

Storm Aqua på Novatech

Novatech er en vitenskapelig konferanse som arrangeres hvert tredje år, denne gangen i Lyon i Frankrike. I tre dager var 500 eksperter fra hele verden samlet for å dele erfaringer om løsninger for håndtering av overvann i urbane strøk.

Klimatilpasningsdagene: Program

Utfordringer i forbindelse med håndtering av overvann er temaet for de første Klimatilpasningsdagene i Sandnes.

Klimatilpasningsarbeid i praksis

Myndighetene har bedt kommuner om å begynne på klimatilpasningsarbeidet. I Rogaland skal en gjennom prosjektet Robær løse konkrete utfordringer knyttet til blå-grønn infrastruktur.

Permeabelt dekke gir tørre omgivelser

For flere år siden startet Sandnes kommune et omfattende prosjekt knyttet til fremtidsrettede overvannsløsninger. Deler av sentrum får et nytt overvannsnett, montert høyere enn det etablerte, og alle nye bygg og prosjekt skal utformes etter nye krav som ivaretar behovene som kommer som følge av økte nedbørsmengder.

Studietur til Storm Aqua

Sørlandskommunene Kristiansand, Lillesand og Mandal besøkte i juni Storm Aqua for å lære mer om helhetlige overvannsløsninger.

Overvannshåndtering i trafikksammenheng

Rogaland Trafikktekniske Forening valgte å legge et av sine lunsj-seminar til Storm Aqua.

Rene resultater

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes. All nedbøren infiltreres i grunnen, via fire ifs-kummer levert av Skjæveland.

Inspirasjon og lærdom på verdens største VA-messe

IFAT, verdens største messe innen vann og avløp, arrangeres i München hvert annet år. Storm Aqua og andre aktører fra Skjæveland Gruppen returnerte med nye ideer.

Slisserenner i veien

Vann i veibanen kan skape trafikkfarlige situasjoner. Slisserenner, brukt på riktig måte, kan fange opp potensielt farlig overvann.

Les Eureka!

Sommerens utgave av Eureka inneholder flere artikler knyttet til overvannshåndtering, forskning og prosjekt.

Varmere, våtere og villere

Da Norsk Kommunalteknisk Forening i Rogaland arrangerte fagsamling med kvalitet som hovedtema, inviterte de Storm Aqua til å holde foredrag. Utfordringen arrangørene ønsket hjelp til å få svar på, er hva været får å si for bygg og infrastruktur, og hva vi kan gjøre med det.

Styrker Storm Aqua

Tidligere daglig leder i Skjæveland, Aage Gjesdal, er gått inn i en rolle i Storm Aqua. Dette styrker organisasjonen ytterligere.

Masteroppgave på Testfeltet

Måleresultatene fra Testfeltet inngår i masteroppgaven til student Jens Trandem. Resultatene legger han frem ved NTNU i juni.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte Storm Aqua

Klimaendringene er allerede i gang. For å forberede kommunene på skadeforebyggende arbeid arrangerte Fylkesmannen i Oslo og Akershus seminaret: “Klimatilpasning – overvann.” Storm Aqua var invitert for å holde foredrag om «Helhetlige vurderinger av alle ledd i kjeden. Dokumentasjon av løsninger.»

Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050

Partnerskapet i Klima 2050 gir de tre søsterselskapene i Skjæveland Gruppen, Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, mulighet for å utvikle fremtidsrettede overvannsløsninger i samarbeid med de beste.

Storm Aqua AS deltok på VA-jus konferansen

Norsk Vann og Tekna avholdt VA-jus konferanse den 9.12.15 hvor overvannsutvalget presenterte "NOU 2015:16 - Overvann i byer og tettsteder".