Storm Aqua var til stede på VA-jus konferansen. Den samlet totalt 340 deltakere fra kommuner og aktører fra hele Norge. Hovedtemaet var "NOU 2015:16  Overvann i byer og tettsteder, som problem og ressurs". Utredningen gir en god situasjonsbeskrivelse av overvannshåndtering og kommer med forslag til løsning av utfordringene.

På konferansen ble utredningen belyst fra ulike vinklinger av utvalgets medlemmer. En oppsummering av konferansen finnes her. NOU 2015:16 finnes her.