Overvannssamlingen på Miljødirektoratets konferansesenter på Helsfyr samlet 180 medarbeidere fra de 23 kommunene i Oslo og Akershus.

Seminaret gav deltakerne en større forståelse for hvordan klimaendringene påvirker planlegging, og kunnskap om tiltak som kan motvirke overvannsskadene disse klimaendringene fører med seg. Målgruppen var derfor blant annet ansatte som arbeider med miljøspørsmål enten som arealplanleggere, byggesaksbehandlere eller med kommunal teknikk.

Godt over halvparten av deltakerne var fra plan- og bygningsetatene i kommunene.
Dette markerer og viser at kommunene er i ferd med å få inn den nødvendige tverrfagligheten. Interessen for temaet var så stor at omkring 50 interessenter måtte avvises da seminaret var fulltegnet.


Foredragsholdere på seminaret, fra v: Per Møller Pedrsen, daglig leder i Storm Aqua, overingeniør Bent Christen Braskerud fra Oslo kommunes vann- og avløpsetat, fylkesmiljøvernsjef Are Hedén  fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt senioringeniør Simon Haraldsen fra  Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ta hånd om vannet

Fylkesmiljøvernsjef Are Heden, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, åpnet arrangementet før en gikk rett på sak med en redegjørelse for økt myndighetsfokus ved Simon Haraldsen, også han fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  Lerke Poulsen Drevsjø og Ingunn Lindeman fra sekretariatet i Miljødirektoratet redegjorde for hovedkonklusjonen og oppfølgingen av NOU 2015 – 16 Overvann i byer og tettsteder, som nylig ble fremlagt. Christen Ræstad fulgte opp med kommentarer til denne.

Oslo kommune har laget en faktasamling, som et verktøy for en blågrønn by. Denne ligger på nettet og vil bli et vesentlig bidrag i arbeidet.  Hanna H. Storemyhr, fra BYM i Oslo kommune fortalte om faktasamlingen under hovedtittelen «Veien videre – Hovedstrategi: Stopp vannet når det faller ned.» I forbindelse med dette temaet fulgte Kim H. Paus,fra Asplan Viak AS, opp med sitt foredrag om regnbed som fordrøyning, overvannsrensing og biologisk mangfold.


Per Møller Pedersen fra Storm Aqua invitert for foredgag på seminar om overvann arrangert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Helhetlige og dokumenterte løsninger

Daglig leder i kompetanseselskapet Storm Aqua, Per Møller Pedersen, var invitert til seminaret for å holde foredrag om helhetlige vurderinger av alle ledd i kjeden. Per Møller-Pedersen i Storm Aqua kunne også dokumentere alternative og konkrete løsninger for å løse overvannsproblemer.

Under tittelen ekstremvær og flomveier redegjorde Jon Røstum, fra Powel AS, om flomveier i by- og tettsteder og bruk av hensynssoner. Frode Brokhaug, fra Nedre Eiker kommune snakket om GIS-overvann og klimatilpasning mens Bent Braskerud VAV, fra Oslo kommune avsluttet foredragsrekken med foredraget: «En by som tåler vann - i store mengder.»


Fra programmet

I invitasjonen redegjør Fylkesmannen i Oslo og Akershus for bakgrunnen for seminaret. Der står blant annet følgende: «100-års regnhendelser kommer stadig oftere. Samtidig foregår det en sterk fortetting i vår region som følge av befolkningsveksten. Vi får økt grad av tette flater og dermed raskere avrenning. Skadeomfanget på bygninger, infrastruktur og ytre miljø kan bli svært stort. Ødeleggelsene kommer oftere og de skjer fort.

Det må i kommunene fremover satses betydelig på bedre overvannshåndtering som kan begrense og hindre slike skader – for det er i kommunene tiltakene skal gjennomføres. Overvannet ønskes i økende grad brukt som et positivt element i byplanleggingen. Plan-, byggesak- og kommunalteknikk blir viktige sektorer i møtet med disse utfordringene. Manglende tiltak vil føre med seg mer overløpsutslipp og forurensning.»