Bakgrunnen for fagdagen er ROBÆR-prosjektet, ledet av NIBIO, støttet av Regionalt forskningsfond Vestlandet, ExxonMobil og samarbeidende kommuner (Bergen, Randaberg, Sola og Sandnes). Prosjektet skal dokumentere og optimalisere gode løsninger for lokal vanndisponering; infiltrasjon, fordrøyning og åpne flomveier, tilpasset klimaet på Vestlandet.

Tenk helhetlig

– For oss i Storm Aqua er det viktig å delta i slike fora. Vi samarbeider bredt med andre aktører og innarbeider de nye løsningene i våre innspill til prosjektering av systemer for håndtering av overvann., forklarer Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Sjefingeniør Ingunn Lindeman fra Miljødirektoratet.Første foredragsholder var sjefingeniør Ingunn Lindeman fra Miljødirektoratet, som startet med å fremheve at målet for overvannshåndtering er å forebygge skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte overvann som en ressurs. Tilnærming til overvannshåndtering må ta hensyn til regionale og lokale klimaforskjeller og tiltakene skal i utgangspunktet være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

– Det er viktig å være bevisst på hvor en skal investere i tiltak. Vi må bygge sammenhengende strukturer. Tenk hele strekket fra nedslagsfelt til resipient understreket hun, blant annet.

Stedstilpassede løsninger

Nettopp helhetlige prinsipper, og robusthet, danner også grunnlaget for Storm Aquas løsninger og var noe av det Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, vektla i sitt foredrag. Det handlet om samarbeid mellom kommuner, FOU og kommersielle bedrifter om utvikling av kunnskap om grønne løsninger for tettsteder og byer.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, beskrev de blå-grønne løsningene som er utarbeidet for Eidsvollsgate i Sandnes.  – Tradisjonell overvannshåndtering er å lede vannet vekk så hurtig som mulig via avløp, rør og ledninger. Nå kan vi ikke lenger utelukkende følge det prinsippet, men må velge tilpasset overvannsdisponering basert på en kombinasjon av infiltrasjon, fordrøyning og blå-grønne løsninger, innledet han.

Storm Aqua gir innspill til planlegging , montasje samt drift av overvannssystemer og arbeider ofte sammen med rådgivende ingeniør, kommuner og utbyggere.


Bredt panel

Prosjektleder for ROBÆR-prosjektet, Hugo Kind fra Stavanger kommune, under sitt foredrag.Fra Danmark var Marina Bergen Jensen, fra Københavns universitet, invitert for å fortelle om utvikling av grønne LOD-løsninger i Danmark/København. Virginia Stovin fra Sheffeld University holdt foredrag basert på utvikling av LOD i Storbritannia, mens foredraget til Martin Hermy, fra Kuleuven University i Belgia, handlet om grønne tak, plantemateriell og valg av vekster på grønne tak.

Også prosjektleder for ROBÆR-prosjektet, Hugo Kind fra Stavanger kommune, Tobias Emilsson fra Sveriges Landbruksuniversitet, samt Hans Martin Hanslin og Arne Sæbø fra NIBIO Særheim, deltok med foredrag.

NIBIO Bærheim arrangerte fagdagen i samarbeid med de øvrige deltakerne i ROBÆR-prosjektet; ExxonMobil samt kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola.

Helhetlige prinsipper, stedstilpassede løsninger og robusthet er avgjørende for gode blå-grønne løsninger. Det er ett av hovedpunktene fra fagdagen NIBIO Bærheim arrangerte i september.