Arrangør Per Møller-Pedersen sliter litt når han blir bedt om å trekke frem hva han synes er høydepunkter i programmet. Klimatilpasningsdagene byr på om lag 30 høyaktuelle foredrag inndelt i syv tematiske bolker. Det er mye å ta av. Så nevner han likevel to bybaserte prosjekt, som vil vise helheter og kontraster.

Under «Overvannsdisponering og klimatilpasning» får deltakerne innsikt i Sponge City i Kina. Under «Drivkrefter, visjoner og mål» blir de kjent med UNaLab-prosjektet i Stavanger. Det handler om byers arbeid for å definere visjoner og veikart for klimatilpasning med naturbaserte løsninger. I Kina er de kommet lengst, og vi får innsikt i visjoner de allerede har definert og handlinger de har igangsatt. Stavanger står i startgropen på arbeidet.

– Gjennom disse presentasjonene får vi innsikt i de store mulighetene som eksisterer. Dette synes jeg er inspirerende, forteller Møller-Pedersen.

Fra visjon til busstamvei

Foredragene er bygget opp i en logisk rekkefølge, og tar utgangspunkt i at vi må starte med å legge planer. – Det er i kombinasjonen mellom naturbaserte og tekniske løsninger det er mulig å finne svaret på de fleste oppgavene og utfordringene, mener Møller-Pedersen.Visjonene er veikart som beskriver hvor vi skal gå. Så må de ulike disiplinene samordnes, for ting henger sammen. I neste omgang må en iverksette de faktiske tiltakene. Et foredrag fra Multiconsult, knyttet til etableringen av busstamveien i Stavanger, vil konkretisere nettopp dette. Deltakerne blir kjent med målet. Ved etablering av en ny busstamvei i etablert bystrøk må mange disipliner samordnes. I siste instans gjennomføres byggingen, og i den fasen inkluderes konkrete produkt, ofte basert på naturbaserte løsninger. Deltakerne får også innsikt i hvordan konsulentselskapet håndterer et større prosjekt, med de utfordringene, oppgaver og gledene som åpner seg underveis.

Utviklingen må fortsette

I tillegg til tre av hovedpunkterne som vektlegges i konferansen; visjon, samordning av ulike disipliner og kombinasjon av ulike løsninger, vil arrangøren legge til et fjerde; «Utvikling og innovasjon».

– Det er greit nok at vi har visjoner, at vi vet at vi må jobbe sammen og at vi har verktøy vi kan bruke, men vi må også fortsette å innovere. Kun da kan vi bli enda bedre til å løse utfordringene. Derfor skal vi også konsentrere oss om innovasjon og samspill, beskriver han.

hit for informasjon og påmelding, eller direkte hit for påmelding.