Omlag 120 deltakere fra kommuner, konsulenter, utbyggere, landskapsarkitekter, leverandører og andre interesserte fylte salen. Dette er i seg selv en god blanding av faggrupper og mennesker som har mye til felles og mye å lære av hverandre.

Første dag av Klimatilpasningsdagene 2019 startet med foredrag knyttet til overvannsdisponering i endring. Landets største kommune, Oslo, er langt fremme på dette området. I 2013 ble Strategi for overvannshåndtering vedtatt og tilhørende Handlingsplan for overvannshåndtering er utarbeidet. Det er også spennende å merke seg at de legger vekt på infiltrasjonsundersøkelser og vil dele denne kunnskapen med andre.

I Stavanger har Hugo Kind ansvaret for koordineringen av klimatilpasningstiltak. Tidligere i år ble kommunen kåret til landets beste innen dette arbeidet. Kind har bakgrunn fra beredskapsarbeid, og i foredraget sitt la han vekt på viktigheten av grundig forarbeid og helhetlig innsats. Her er forøvrig en lengre artikkel fra Stavanger.

Begge kommunene er opptatt av ansvaret de har for å være foregangskommuner, og at de som store kommunen har muligheter til å utvikle og skape løsninger som kan komme andre kommuner til gode.

Helhetlig håndtering

Fra Trondheim fikk deltakerne innsikt i arbeidet som er gjort for å kartlegge nedbørsmengder over tid og på ulike steder i byen. Når ledningsnettet og øvrig infrastruktur skal rustes for å håndtere oveerflatevannet, er det avgjørende å vite hvilke vannmengder det er snakk om og hvordan ulike faktorer påvirker hverandre. Kartleggingen viser at de største utfordringene har Trondheim hatt ved store nedbørshendelser i kombinasjon med snø.

– Ved slike hendelser vil LOD ikke være tilstrekkelig. Da er det volumer for fordrøhyning og sikre flomveier som gjelder, forklarte foreedragsholder Birgitte Gisvold Johannessen fra Trondheim kommune.

Som i tidligere år har pausene vært gode anledninger for faglige samtaler. En vesentlig utfordring landet over er hva gjør vi når rørnettet ikke håndterer de store vannhendelsene og det knapt er ledig areal igjen i utbygde områder?

Bærum kommune har gjort forsøk på å ivareta dette, men opplevde liten grad av måloppnåelse. Derfor har kommunen gått ut med en direkte utlysning til leverandører; dette er utfordringen vår, hva foreslår dere?


Rensing, bygging og drift

Andre tema som ble belyst den første dagen av arrangementet var planlegging, helhetlig samspill og gode eksempler, samt innovasjon, teknisk godkjennelse og en kommend standard for blå-grønne løsninger.

Siste konferansedag handler om nye løsninger for rensing og utnyttelse, med eksempler fra rensesystemet for vegvann og andre pilotprosjekt, samt det nye ZEB laboratoriet. Også utbygging og drift og vedlikehold er viet egne foredragsbolter.

Omlag 65 deltakere har meld seg på ekskursjonene som konferansen avsluttes med.

I etterkant blir foredragene lagt ut på Storm Aquas hjemmeside. Flere av temaene blir også fulgt opp i egne artikler, så følg med!


I overkant av 120 mennesker med tilknytning til overvann deltar på arrangementet.