Håndtering av overvann

Permeable dekker

Permeable dekker er faste dekker, fortrinnsvis av spesielt utformet belegningsstein eller heller i betong, som lar vannet slippe ned til grunnen.

Regnbed

Regnbed er et forsenket og beplantet område som tar imot overvann og infiltrerer dette til grunnen eller til drenssystem.

Treplantebed med vanning

Treplantebed med vanning - AVATIUS - er en konstruksjon i to deler. I den ene delen samles takvann, som infiltreres. I den andre delen plantes trær og busker, som får vanning.

Infiltrasjonskummer

Infiltrasjonskummer (Ifs) er sandfangskummer som også infiltrerer til grunnen. De kan forbindes med infiltrasjonsrør.

Urbane uterom; fordrøyende brukstak

Urbane uterom er tak tilrettelagt for fordrøyning, gjerne i kombinasjon med grønt dekke, permeabelt dekke og utsmykking.

Fordrøyende vegger

Fordrøyende vegger er stående konstruksjoner, der vannet ledes inn i toppen og der veggen fungerer som både regnbed og fordrøyning.

Regnvannsoppsamling

Regnvannsoppsamling er lukkede vannmagasiner for magasinering av regnvann for senere bruk til vanning, vasking, spyling av toaletter etc.

Fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin er lukkede rom under bakken, som kan holde store vannmengder og som slipper ut vannet i kontrollert mengde.

Lukkede overvannsystemer

Lukkede overvannsystemer er nedgravde rør som kan kombineres med ulike innløp, tett eller permeablet dekke samt eventuelt infiltrasjonsrør, slik at de gir både infiltrasjon, fordrøyning og flomvei.

Åpne kanaler og renner

Åpne kanaler og renner er åpne konstruksjoner som på kontrollert vis fører vannet gjennom områder. De kan utformes slik at de også gir rensende effekt.

Lukkede rørsystemer

Kanaler og renner er åpne konstruksjoner som på kontrollert vis fører vannet gjennom områder. De kan utformes slik at de også gir rensende effekt.